Memoar i Bergen

Neste "Bergensminne" blir tidleg i september 2023. 

Gruppa som arbeider med å utvikle "Bergensminne" består av Sebastian Kvamsdal Kaasa,  Ada Freng, Florentino Bulnes , Arve J. Nilsen,  Kari Thorkildsen,  Mariela Drejer Norheim og Bjørn Enes.  

Vi arbeider med planar for tre "Bergensminne" i haust - i sepember, oktober og november.  Alle vil handle om levd liv  som "mikrohistorie": Gjennom intervju/samtale med interessante enkeltpersonar eller små grupper vil vi  få fram korleis alle er og har vore med å skape den historia  som har ført fram til dagens lokalsamfunn.  Vi arbeider med tre ulike tema for dei tre komande arrangementa:  Meir datahistorie på det eine,  migrasjons- og integreringshistorie på det andre. Det tredje vil vere eit nytt livshistorieintervju utan tilknytting til eit spesifikt historisk tema - "berre" levd liv i alt sitt mangfald.  

Meir detaljar kjem etter kvart som  gjestene takkar ja til invitasjonane våre!  Kom gjerne med tips til vårprogrammet - fyll ut og send  inn skjemaet, eller skriv til bergen@memoar.no 

Forslag til "Bergensminne"

Kari Bakke i "Bergensminne" 18. april: 

På siste "Bergensminne" før sommaren var Kari Bakke gjesten som blei intervjua, denne gong av Arve J. Nilsen og Kari Thorkildsen. Bakke er tidligere høgskolelektor i forming ved barnehagelærerutdanningen, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen. Hennar  historie er fylt med endringar, i både høgskolen og barnehagesektoren. Ho fortalde levande om korleis ho "rømde" til Bergen - og korleis ho har følt seg heime her - heilt sidan ho bråvakna den fyrste morgonen her. Det var i eit hus på Skansen, den 17.mai 1971 - like ved saluttkanonene.  Dei som var til stade fekk møte ei kvinne som ga  oss mange friske livsperspektiv og historiar.  Opptak av heile sekvensen er har. 

"Bergensminne"  tirsdag 21. mars: 

Datahistorie med Svein Johannessen 

Tema: Datahistoria - frå 1970 til i dag.   "Eldre folk - problem med data?? Det er jo vi som har laga det, for tusan!". Slik var  ein av spissformuleringane til Svein Johannessen - den aller fyrste som "kunne data" i Bergens Sparebank.  Han kom frå treårig EDB-ingeniørutdanning på Bergen Tekniske Skole i 1975.  Tirsdag 31/3 -23 delte han minner om 50 års levd datahistorie, frå dei aller fyrste rapporlistene frå kassa i banken og fram til dagen i dag, når  dei aller fleste har banken i lomma.... 

Intervjuararvar  Sebastian Kvamsdal Kaasa og Bjørn Enes.  (Lydkvaliteten på innlegg frå salen etter intervjuet vart så svak at vi berre har tatt med Svein sine kommentarar i ssite del av opptaket.) 

"Bergensminne" 21/2: Ei forteljing om Anne Sofi Grieg Moe (98) og Ragna Sofie Grung Moe

To kvinner - mor og dotter, som er frodige tidsvitner frå Bergens kunst- og musikkhistorie. Med fargerike minne frå to generasjonar formødre, gir dei glimt frå eit "positivt matriarkat" gjennom  160 år . "Bestemor var elev hos Edvard Grieg, og studerte som han i Leipzig. Men det var ikkje comme-il-faut at kvinner konserterte. Så ho spelte for gjester heime".  Og ut frå Grung- og Griegslektenes heimar og familietradisjonar vaks altså desse to livsforteljingane fram. I løpet av hausten har Bjørn Enes intrvjua dei fleire gonger. Den 21. februar 2023 fortalde han tilbake til dei to, på arrangementet "Bergensminne" på Bergen off. bibliotek.    


"Bergensminne" 24/1-23: Intervju med Knut Krzywinski.

Den 24. januar var hovudgjesten på Bergensminne  Knut Krzywinski. Han hadde mykje å fortelje om viltre gutedagar i ein bergensk sjømannsfamilie, naturfaglinja på Katten på 60-talet ("det var lettare å imponere jentene på engelsklinja...."), universitetet på tidleg 70-tal ("den gong gjekk du på dei førelesingane du hadde lyst på...") og hans finurlege veg inn i biologien. Han fortalde om graving i gamle dassar for å finne ut kor gamal byen eigentleg er - og eit villniss av andre forteljingar som faget og pollen-analysering har ført han inn i. Mellom anna forteljinga om den gråtande kamelen hans, Drageblodstreet. Og geitene, ikkje minst.

Eksperiment 1: Intervju med publikum

Arve Nilsen er ein person med lang og variert livserfaring. Han er tømrar av utdanning, har jobba i mange år med kulturvern og bygningsvern - og mange andre delar av kulturlivet. Dei siste åra har han vore avhengig av rullestol, det har også gitt han veldig interessant innsikt i korleis Bergen ser ut for uføre. 

Eksperiment 1 gjekk ut på at Kari Thorkildsen og Bjørn Enes  intervjua Arve - med vekt på å få han til å fortelje mest mogleg fritt.  Det blei ein interessant kveld! Klikk på videoen,  og sjå opptaket. 

Eksperiment 2: Intervju og attforteljing

Kari Thorkildsen hadde barndomen sin på Landås, den gong bydelen var under bygging og utvikling. Seinare var familien hennar tidleg ute med hus på Søreide. Ho utdanna seg til konfeksjonsteknikar, og hadde interessante år i konfeksjonsindustrien, før ho bestemte seg for å ta utdanning som førskulelærar. Det førte henne etter kvart inn i dramaarbeid og forteljekunst - og til lektorat på lærarutdanninga på Høgskulen på Vestlandet.  Eksperiment 2 gjekk ut på at Bjørn Enes fortalde tilbake til Kari og publikum korleis han oppfatta henne som ei levande kjelde til kunnskap om Bergens utvikling etter krigen.  

Lokallag av Memoar stifta i Bergen 

Den 24. februar stifta fem av dei mest aktive Memoarmedlennene i Bergen organisasjonens fyrste lokallag.  Opprinneleg  (2015) var jo Memoar ei foreining i Bergen. Etter kvart har det blitt ein landsomfattande organisasjon - men utan at den interne organiseringa har blitt endra.  De siste åra har Memoar gjort store framskritt i arbeidet på nasjonalt og nordisk plan. Dette har naturleg nok gjort at arbeidet i Bergen har kome litt ut av fokus. Men gjennom å danne Memoar sitt fyrste lokallag i Bergen, vil vi mobilisere og involvere fleire frivillige i arbeidet med å utvikle og gjennomføre vellukka lokale intervjuinnsamlingar, opplæringstiltak og formidlingsarrangement. 

Stiftarane tok rolla som eit interimstyre med historikar Sebastian Kvamsdal Kaasa som leiar, og fylgjande styremedlemmer:  Arve J. Nilsen,  Ada Freng, Bjørn Enes og Kari Thorkildsen (ho var ikkje til stade då bildet blei tatt). Så snart den formelle stiftinga er gjennomført (registrering i Brønnøysund, godkjenning som lokallag av Memoars styre etc), vil interimstyret kalle alle Memoar-medlemmer i Bergen inn til fyrste ordinære årsmøte. Der vil interimstyret bli erstatta av - eller omgjort til Bergen Memoars fyrste styre.  Frå start vil prioritet nr. 1 for lokallaget vere å halde fram med utviklinga av "Bergensminne"   Kontakt gjerne interimstyret på adressa bergen@memoar.no