Budsjett

Kostnadane i dette prosjektet vil i alle hovudsak vere avgrensa til løn og administrasjon av prosjektleiaren si arbeidstid, kontorleige, leige av digital infrastruktur og kompetanseutvikling (ein årleg internasjonal konferanse).

Andre kostnader vil variera med underprosjekt som vert initierte og finansierte undervegs, så som produksjonsprosjekt saman med andre, kurs/konferansar osv. I slike underprosjekt kan dette prosjektet gå inn med prosjektleiaren sin innsats som eigeninnsats.

Me reknar at det årlege totalbudsjettet for prosjektet vil sjå slik ut: 

    

Comments