Om Bergen Memoar‎ > ‎

Prosjektskildring 2018

Våren 2018 gjorde Memoar fyrste forsøk på å få finansiert ei profesjonalisering av arbeidet med munnleg historie i Bergen. Nedanfor gjengir me søknaden som både ble sendt Kulturrådet og Bergen Kommune. I Kulturrådet vart det avslag, i Bergen Kommune vart det løyvt 75.000,- kroner til dekking av driftskostnadar på infrastgruktur. Det var me sjølgsagt takksame for, men arbeidet for profesjonalisering heldt fram. 

Prosjekt Bergen Memoar (Prosjektskildring 2018):

Den frivillige organisasjonen Memoar presenterer i det fylgjande eit treårig munnleg historie (oral history) prosjekt som me vil realisera, og ein søknad til Norsk Kulturfond om bidrag til dette, under ordninga Prosjektstøtte Kulturvern.

Alt innhald i prosjektet er utvikla og utprøvd gjennom frivillig innsats i perioden 2015-2018. Me ynskjer no å engasjera ein kompetent fagperson til å føra dette arbeidet over i ei ny fase, der det frivillige engasjementet kan halda fram å veksa, på same tid som det kan bli knytta endå sterkare saman med dei profesjonelle fagmiljøa innan munnleg historie i Bergen.

Ambisjonen vår er at innan prosjektavslutting, skal ei permanent stilling innan munnleg historie i Bergen vera etablert enten i ein av kulturinstitusjonane i byen (bibliotek, museum, arkiv eller universitet/høgskule) eller i organisasjonen Memoar sjølv. 

I prosjektperioden skal den som vert tilsett i stillinga arbeida med:

 • Intervjuopptak og rettleiing av andre intervjuarar
 • Produksjon av bevaringsverdig munnleg historie gjennom dokumentasjon, kvalitetssikring og arkivering av eigne og andres intervjuopptak.
 • Kurs og rettleiing om munnleg historie intervju og produksjon av bevaringsverdig materiale.
 • Kompetanseutvikling gjennom samarbeid med andre profesjonelle fagmiljø innan munnleg historie og gjennom å organisera erfarings- og kunnskapsutveksling mellom profesjonelle og frivilige.
 • Formidling av munnleg historie gjennom publisering på nettside, bloggar, publikumsarrangement og andre formidlingstiltak.
 • Rådgjeving og rettleiing til bibliotek, musé, arkiv og til frivillige organisasjonar om utvikling av munnleg historie (etablering av intervjustudio, gjennomføring av kurs, formidlingstiltak, organisering av innsamlingsprosjekt osb)
 • Utvikling av kontakt, erfarings- og kompetanseutveksling med nettverket Oral History i Sverige (http://oralhistoryinsweden.blogspot.com/), fagmiljø innan munnleg historie i Danmark og Oral History Society i Storbritania (http://www.ohs.org.uk/) ,
 • Førebuing, marknadsføring, gjennomføring og oppsummering av Memoarkonferansen 2019. 2020 og 2021, i samarbeid med UiB, Bergen off. Bibliotek, Bergen Byarkiv og andre i dette fagmiljøet i Bergen.

Me har tru på at ei permanent stilling som dette høyrer mest naturleg heime i ein av dei eksisterande kulturinstitusjonane, som f.eks. Bergen Offentlege Bibliotek eller i Bymuseet. Men på same tid trur me at utviklinga fram mot ei permanent stilling vil få best framdrift dersom prosjektet vert forankra i Memoar. Memoar har munnleg historie som sitt hovudfokus, medan institusjonar som dei nemnde har mange andre konkurrerande fokus.

 • 1.Februar 2018 søkte me  Bergen Kommune om eit bidrag på kr. 150.000,.- av i alt 485.000 som er budsjettert fori 2018.  
  • Søknaden vart avslått
 • 31. m,ai 2018 søkte me Hordaland Fylke om å utvida vårt kulturelle utviklingsprosjekt "Krafttak for munnleg historie i Hordaland" med midler til dette prosjektet. 
 • 5. juni 2018 søkte me Norsk Kulturfond om 200.000/år i eit eit trreåring prosjekt. 

Bakgrunn:

Intervjustudio:

Prosjekt Bergen.Memoar.no starta i det små sommaren 2015, ved at ein av Memoarstiftarane intervjua kusina si om tuberkulosehistoria i deira familie. Opptaket vart gjort i Biblioteket sitt musikkstudio. Det gav meirsmak. Biblioteket ga grønt lys for å omgjera musikkstudio til eit kombinert musikk- og intervjustudio. Kommunen ga – etter fem månaders tenketid – litt støtte til utstyr, og sidan januar 2016 har studio vore operativt.

I oktober fekk me presentera ideen om å «ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv», som det heiter i Memoar sin formåsparagraf, på Litterær Lunsj på biblioteket. Alt då danna det seg ein kø av folk som hadde lyst å fortelja. Og då både BT og NRK laga kvar sin reportasje om fenomenet (oktober 2016) vart køen så lang at me seinare ikkje har våga å marknadsføra prosjektet.

Les meir - om 

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfGJlcmdlbnxneDoyMmViZGFmZGZkMDcyOTVj

Ċ
Bjørn Enes,
5. jun. 2018, 04:53
Comments